تعداد توقف
فرودگاه مبدا
فرودگاه مقصد
شهرهای محل توقف
eSafar Offer
Business 12,000,000 تومان
E 480
10:20 LHR

-

3h 20m
10:20 LHR
4 ساعت و 10 دقیقه ۱ توقف (پاریس)
Business
سیستمی - چارتری
E 480
10:20 LHR

-

3h 20m
10:20 LHR
4 ساعت و 10 دقیقه ۱ توقف (پاریس)
Business
سیستمی - چارتری
12,000,000 تومان
به ازای هر مسافر
Business 12,000,000 تومان
E 480
10:20 LHR

-

3h 20m
10:20 LHR
4 ساعت و 10 دقیقه ۱ توقف (پاریس)
Business
سیستمی - چارتری
E 480
10:20 LHR

-

3h 20m
10:20 LHR
4 ساعت و 10 دقیقه ۱ توقف (پاریس)
Business
سیستمی - چارتری
12,000,000 تومان
به ازای هر مسافر